AAK je skratka pre termín augmentatívna a alternatívna komunikácia, označujúci iné spôsoby komunikácie. Tie, ktoré reč podporujú (augmentatívne), a tie, ktoré reč nahrádzajú (alternatívne). AAK sú techniky a stratégie, ktoré ľudia používajú na podporenie hovorenej reči. Sú to gestá, posunky, grafické znaky, písmená, komunikačné knihy a tabuľky a komunikačné pomôcky s hlasovým výstupom.

Komu je určená a aký je z nej prospech?
Pre niektorých ľudí, deti i dospelých, predstavuje komunikácia problém. Z rôznych dôvodov nemôžu využívať reč, alebo ich reč nie je pre okolie dostatočne zrozumiteľná. Sú to deti a dospelí s rôznymi diagnózami: detská mozgová obrna, autizmus, mentálna retardácia, viacnásobné postihnutie, ľudia po mozgovo cievnych príhodách, úrazy, nádory mozgu, alebo napr. aj svalová dystrofia a ďalšie).

Deti, ktoré nemôžu primerane komunikovať sú rizikové z hľadiska vzniku porúch správania, naučenej bezmocnosti, ťažkosťami v škole, alebo spoločenským neúspechom. Naopak u detí, ktoré začali využívať AAK môžeme sledovať zlepšenie správania, pozornosti, sebadôvery, postup v škole, zapájanie sa do aktivít triedy a spoločenskej interakcie.