KOMUNIKUJME SPOLU n.o. vznikla v roku 2010 s cieľom pomôcť deťom, u ktorých sa nerozvíjala hovorená reč a naučiť ich používať na komunikáciu AAK. Máme za sebou 6 rokov aktívnej a menej aktívnej činnosti, ale rok 2017 je pre našu činnosť prelomový. Dali sme dohromady silný tím, ktorý sa chce s vami podeliť o všetky dostupné informácie a novinky v oblasti AAK a chce zabezpečiť trvalo udržateľnú zmenu v komunikácii detí, ktorých hovorená reč sa vo veľkej miere nerozvinula.

Našim cieľom je vytvoriť na Slovensku informačno-vzdelávaciu platformu, ktorá by  umožnila šíriť povedomie o AAK, výmenu a zdieľanie informácií a skúseností medzi pedagógmi, odborníkmi i rodičmi a zároveň smerovala k naplneniu:

  • cieľa včasnej AAK starostlivosti pre deti, ktoré sú ohrozené vznikom ťažko narušenej komunikačnej schopnosti;
  • cieľa aktívneho zapojenia rodiny a okolia dieťaťa do AAK intervencie;
  • cieľa zaradenia sa dieťaťa do spoločnosti ako rešpektovaného komunikačného partnera.

Naším poslaním je informovať širokú odbornú ako i laickú verejnosť o existencii, možnostiach, úspechoch a potrebe AAK a vytvoriť v tejto oblasti možnosti spolupráce medzi pedagógmi, odborníkmi a rodičmi.

Našou víziou je, že AAK bude plne rešpektovanou a uznávanou vednou disciplínou na Slovensku.

 

Mgr. Martina Kukumbergová

Témou AAK sa začala zaoberať už počas vysokoškolského štúdia. Neskôr absolvovala pracovno- študijný pobyt v Írskom Dubline, kde pracovala na špecializovanej klinike v tíme logopédok poskytujúcich AAK intervenciu. Zúčastnila sa dvoch táborov pre deti s ťažko narušenou komunikačnou schopnosťou v USA a v Írsku. Tieto praktické skúsenosti obohatené o informácie zo zahraničných kurzov a medzinárodných konferencii využila pri práci s nehovoriacimi deťmi s ťažkým kombinovaným postihnutím. Je spoluautorkou niekoľkých odborných publikácií venovaných téme AAK.

 

Ing. Monika Šulcová

Pôsobí na špeciálnej základnej škole pre žiakov s viacnásobným postihnutím, pričom takmer polovica z nich má veľmi ťažko narušenú komunikačnú schopnosť. O existencii AAK sa dozvedela vďaka spolupráci s Martinou Kukumbergovou. Intenzívnym využívaním AAK vo vyučovacom procese, prvými úspechmi a účasťou na konferencii v Bukurešti sa v nej postupne sformovalo presvedčenie, že angažovať sa v oblasti AAK má veľký zmysel a potenciál.

 

Mgr. Katarína Kalmanová

Má na starosti marketingovú komunikáciu, PR a podporu podujatí  v rámci KOMUNIKUJME SPOLU n.o. Vo svojej praxi pôsobila na marketigových pozíciách v spoločnostiach T-Com, Sun Microsystems, ASBIS alebo VMware. Je zakladateľkou projektu RASTIEME, ktorá sa venuje výchovno-vzdelávacím aktivitám detí, rodín aj seniorov.