Komunikácia AAK a jej prístupnosť v nemocnici

Komunikujme spolu Odborné články

Komunikácia je základ

V súčasnej spoločnosti je komunikácia rýchlejšia a dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Je nevyhnutná kedykoľvek počas dňa. No jej prístupnosť nie je zďaleka taká zrejmá. Kvôli predsudkom, nedostatočnej informovanosti a nedostatku vedomostí je veľa ľudí, detí aj dospelých bez prístupu k primeranej komunikácii, tzv. augmentatívnej a alternatívnej komunikácii (AAK). Bez efektívnej komunikácie nie je možná kontrola nad vlastným životom, starostlivosťou a podporou, prácou a voľným časom. Uvedomme si, že neschopnosť hovoriť neznamená, že nemáme čo povedať.

Prístupnosť komunikácie niektorým pacientom chýba

Prístupnosť komunikácie práve často absentuje na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS).  Mnohí pacienti, ktorí tu sú intubovaní, majú tracheálnu kanylu, alebo pacienti u ktorých sa v dôsledku náhodného poškodenia mozgu vyvinula afázia, či degeneratívna choroba ako amyotrofická laterálna skleróza (ALS), skleróza multiplex, alebo Alzheimerova choroba, strácajú schopnosť hovoriť. Okrem reči, s ktorou majú výrazné ťažkosti, často nemajú veľa iných možností, ako sa vyjadriť.  Neverbálna komunikácia býva sťažená v dôsledku znížených fyzických a duševných schopností, napr. napojenie na monitorovacie zariadenia (Deckers, Terwoert, Fahrenhorst, Klijn, Munnik, de Wit & van Zaalen 2018). V roku 2018 sa holandský výskumný tím zameral na problémy v komunikácii u pacientov  na jednotkách intenzívnej starostlivosti niekoľkých veľkých holandských nemocníc a poukázal na nepriaznivú situáciu.

Frustrovaní pacienti aj zdravotný personál

Z rozhovoru s hlavnou sestrou v jednej z nemocníc vyplynulo, že mali pacienta, ktorý ležal na jednotke intenzívnej starostlivosti štyri mesiace, bez možnosti komunikácie hovorenou rečou  a bez prístupu k iným formám komunikácie. Okrem frustrácie a nepríjemného zážitku, že sa pacient nevie efektívne dorozumieť, má absencia komunikácie aj priamy vplyv na regeneračnú schopnosť pacienta, fyzickú aj emocionálnu. To zároveň ovplyvňuje dĺžku a účinnosť liečby.

Problém s dorozumievaním sa nie je jednostranný, ale týka sa oboch účastníkov komunikácie, pretože komunikácia je obojstranná.  Jeden účastník hovorí (reč), jeden účastník prijíma informácie prostredníctvom reči (porozumenie hovorenej reči). Problém môže spočívať v tom, že sa pacient nevie zrozumiteľne vyjadriť, a / alebo nerozumie hovorenej reči.

Ak však pacient dokáže jasne a zrozumiteľne oznámiť svoje potreby aj poskytnutá starostlivosť bude viac šitá na mieru jeho aktuálnym potrebám. Okrem toho efektívna komunikácia znamená aj to, že pacient pochopí, čo mu lekári chcú objasniť.

Komunikácia s pacientmi z JIS je pre zdravotný personál a lekárov veľmi náročná

Ako sa ukázalo, najmä znížené fyzické a psychické schopnosti pacienta predstavujú brzdiaci faktor. Pacient môže byť ventilovaný, úplne ochrnutý, či pod vplyvom sedatív, čo mu bráni, alebo sťažuje vyjadrovanie sa. Rovnako aj únava, nepokoj, obmedzená pamäť, a krátke rozpätie pozornosti. Z fyzických prekážok sa často spomínajú pohyb ramena, funkcie ruky, strata sily, neschopnosť pohybu hlavy, či žiadny alebo slabý hlas pri pripojení pacienta k dýchaciemu prístroju. Všetky tieto obmedzenia a prekážky skutočne spôsobujú, že pacienti často nedokážu komunikovať hovorenou rečou. Pre zdravotné sestry je ťažké porozumieť potrebám pacienta a to ich frustruje. „Áno, na JIS je to veľmi náročné. Pacienti sú obyčajne v ťažkých stavoch a nemôžu komunikovať normálnym spôsobom.“ hovorí jedna z respondentov. Fyzioterapeuti sa cítia bezmocní, zhodujú sa, že je ťažké reagovať a odstraňovať frustráciu pacientov.  Tvrdia, že je náročné s nimi cvičiť a nechať ich cviky opakovať. Naopak logopédi často naznačujú, že nie sú zapojení do komunikačných problémov na JIS, ale sú skôr privolávaní k pacientom s poruchami prehĺtania.

Komunikácia je jeden z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich zotavenie pacientov

Je vedecky dokázané, že žiadna, alebo nedostatočná komunikácia je jeden z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich zotavenie a uzdravenie pacientov. V primárnej starostlivosti nemajú odborníci dostatok času, priestor a príležitosti na poskytnutie tejto podpory. Rozhovory so zdravotnými sestrami, logopédmi, fyzioterapeutmi, bývalými pacientmi a členmi rodiny pacientov sa zhodujú v tom, že chýbajú vedomosti a zručnosti zdravotných pracovníkov, ako komunikovať s pacientmi, ktorých hovorená reč je výrazne obmedzená a sťažená. Odborníci na jednotkách intenzívnej starostlivosti nie sú odborne pripravovaní na použitie AAK.

Situácia v slovenských nemocniciach

Takáto je situácia v Holandsku. Aká je situácia v slovenských nemocniciach na jednotkách intenzívnej starostlivosti? Potreba a túžba zmeniť komunikáciu s pacientmi  na JIS by mala byť odobrená aj zo strany odborného personálu nemocníc. Pokiaľ nebudú rozumieť a chápať význam podporovanej komunikácie (AAK) na svojich oddeleniach, nezmení sa ani sťažená komunikácia s pacientmi. Uvedomujeme si, že pri náročnej práci, zhone a strese, ktorý je súčasťou života v nemocniciach nemajú odkiaľ zamestnanci vedieť o možnostiach podporovanej komunikácie (AAK). Preto sme sa rozhodli, že  dáme k dispozícií na stiahnutie komunikačné tabuľky, ktoré vznikli v spolupráci holandskej asociácie pre AAK (isaac-nf), holandských zdravotníkov a preklad a adaptáciu sme pripravili my.  Niekoľko tabuliek posielame logopédom na neurologické oddelenia v nemocniciach na Slovensku.

Tabuľky si môžete stiahnuť TU.

Zdroje

Deckers, S.: 2017. List holandskému ministerstvu zdravotníctva, sociálnych vecí a športu, International Society for Augmentative and Alternative Communication – Netherlands and Flanders

http://www.isaac-nf.nl/

Deckers, S.; Terwoert, L.; Fahrenhorst, L.; , Klijn, I.; Munnik, D.; de Wit, L. & van Zaalen, Y.:
ONDERZOEKSARTIKEL CommunICatie op de Intensive Care: een kwalitatief onderzoek
naar de behoeften aan communicatieondersteuning. Nederlandstalig Tijdschrift voor
Ondersteunde Communicatie, 2018; 1(1): 1 – 9. © 2018 International Society for
Augmentative and Alternative Communication – Netherlands and Flanders

Deckers, S.; Terwoert, L.; Fahrenhorst, L.; , Klijn, I.; Munnik, D.; de Wit, L. & van Zaalen, Y.:  ONDERZOEKSARTIKEL CommunICatie op de Intensive Care: een kwalitatief onderzoek naar de behoeften aan communicatieondersteuning. Nederlandstalig Tijdschrift voor Ondersteunde Communicatie, 2018; 1(1): 1 – 9. © 2018 International Society for Augmentative and Alternative Communication – Netherlands and Flanders

https://www.ru.nl/english/https://fontys.nl/Over-Fontys/Fontys-Paramedische-Hogeschool.htm
https://www.ru.nl/english/