Úvod do podpornej a náhradnej komunikácie a jej využitie u detí s Detskou mozgovou obrnou

Martina Kukumbergová Správy z projektov

Zámerom projektu je  predísť u detí s detskou mozgovou obrnou frustrácií  vznikajúcej pri neschopnosti  zrozumiteľne komunikovať  so svojím okolím.
Prostredníctvom podpornej  a náhradnej komunikácie môžeme kompenzovať ťažkosti v hovorenej reči a znížiť riziko oneskoreného kognitívneho a sociálneho vývinu. Pomocou AAK techník a stratégii, zacvičením rodičov a okolia dieťaťa,  umožníme dieťaťu  dorozumieť sa so svojím okolím. Nebudeme pritom obmedzovať vývin hovorenej reči, ako sa mnohí rodičia obávajú, práve naopak, podporíme ju.

Cieľom projektu

  • Informovať rodičov detí s detskou mozgovou obrnou (DMO), aj spolupracujúcich odborníkov o možnostiach podpornej a  náhradnej komunikácie a jej výhodách.
  •  Vybrať dieťaťu vhodnú komunikačnú pomôcku a prístupom, ktorý sleduje prirodzený vývin reči, naučiť pomôcku využívať pri komunikácii s rôznymi komunikačnými partnermi, v rôznom prostredí a pri rôznych aktivitách.
  • Zvýšiť účasť dieťaťa na každodennom živote a bežnej komunikácii podporením funkčného využitia komunikačných  pomôcok, techník a stratégií, tzn. naučiť ho tieto stratégie a pomôcky využívať spontánne a nie len na vyžiadanie druhej osoby (napr. inštrukcia druhej osoby, aby dieťa vo svojej komunikačnej knihe ukázalo: „ukáž mi, kde je obrázok psa, ukáž mi kde máš piť“ a iné).

Cieľová skupina projektu
Deti vo veku 6 mesiacov – 8 rokov s ťažko narušenou komunikačnou schopnosťou –  nezrozumiteľnou, alebo žiadnou rečou.

Záver
Čo sme sa naučili my?

  • Každodenný program rodičov detí s DMO je tak plný, že realizácia každej ďalšej veci, terapie sa môže zdať nezrealizovateľná.
  • Avšak rodičom, ktorým sa podarilo začleniť AAK techniky a použitie grafických znakov do bežného života, sa to postupom času nejaví ako príťaž
  • Informovanie rodičov o technikách, stratégiách a význame AAK nestačí len rodičov, ale musia o tom vedieť aj ďalší odborníci podieľajúci sa na starostlivosti o deti, ktorých rozvoj hovorenej reči je rizikový (reč sa oneskoruje vo vývine, vôbec sa neobjavila, je nezrozumiteľná)
  • Odborníci majú záujem a ochotu spolupracovať, keď sú informovaní o AAK a jej význame.

A čo sa nám podarilo naučiť rodičov?

  • Z reakcií rodičov, sme zistili, že pravdepodobne najviac čerpali z komunikačného tréningu a odporúčaní ako ideálne komunikovať s dieťaťom tak, aby sme videli jeho spätnú väzbu a reakcie na našu snahu a ako podporiť jeho ďalší rozvoj komunikačných a rečových schopností.
  • Niektorí rodičia začali používať grafické znaky na podporenie porozumenia hovorenej reči a popritom zároveň modelujú ich použitie na lepšie vyjadrenie potrieb a záujmov dieťaťa.

ĎAKUJEME NADÁCIÍ VÚB ZA PODPORU A DôVERU V NÁŠ PROJEKT