Ktoré slová by nemali chýbať v jadrovom slovníku užívateľa AAK?

Monika Šulcová Konferencie

Veľmi podnetným sa ukázal príspevok mladého holandského lektora Stijna Deckersa z univerzity aplikovaných vied FONTYS, ktorý sa týkal výberu slov a zostavenia ako jadrového (Core-) tak i okrajového slovníka (Fringe Vocabulary) pre užívateľa AAK. Stin Deckers sa pri riešení problematiky opieral okrem iného i o výskum Banajee, DiCarlo & Stricklin realizovanom v roku 2003 na 50 škôlkároch vo veku 2 až 3 roky. Vyhodnotenie  záznamov  voľnej hry a stolovania detí prinieslo celkovo 23 kľúčových slov, ktoré pokryli 96, 3 % všetkých slov škôlkárov, ktorí sa štúdie zúčastnili. Išlo o slová ako Ja, Nie, Áno, Môj, Chce, Je (od slovesa byť), To, Poď, Ty, Dnu, Von, Pomoc, Hotovo, Ešte a iné.

Následne prezentoval 330 najfrekventovanejších slov u detí v predškolskom veku podľa štúdie Marvin, Beukelman & Bilyeu, pričom uviedol zaujímavý postreh – a síce, že počet podstatných mien je relatívne nízky. Tie totiž dominujú v okrajovom slovníku, ktorého podoba závisí od individuálnych záujmov dieťaťa a bližšie špecifikujú situáciu. Jadrový slovník naproti tomu pozostáva predovšetkým z funkčných slov – akými sú zámená, slovesá, predložky, príslovky, prídavné mená – slov podporujúce a stimulujúce komunikačnú interakciu  a preto by sa na ne pri zostavovaní slovníka pre užívateľa AAK nemalo zabúdať!